Popularne wyszukiwania

Data privacy policy


Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy Ci za okazane zainteresowanie. Ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, dotyczącymi procedury postępowania z Twoimi danymi osobowymi:

1. Jednostka odpowiedzialna i zakres zastosowania

1.1 Pomiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) jest spółka Dallmayr Vending & Office Sp. z o. o. Sp. komandytowa mieszcząca się przy ul. Długosza 2-6 we Wrocławiu (dalej zwana „Dallmayr”, „my”, „nam” itp.).

1.2 Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy naszej strony internetowej, do której dostęp można uzyskać z domeny https://www.dallmayr.com („Strona Internetowa”). Oświadczenie dotyczy również ofert internetowych realizowanych przez Alois Dallmayr KG, a odnośnik na Stronie Internetowej przenosi Użytkownika do oświadczenia o ochronie danych osobowych. Powyższe nie dotyczy dostawców zewnętrznych.

1.3 Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych. Przesyłanie danych zawartych w naszych formularzach kontaktowych jest między innymi szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

2. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Takie informacje to np. imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji i adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia.

3. Przetwarzanie danych i podstawa prawna

Użytkownik zasadniczo może odwiedzać naszą Stronę Internetową bez ujawniania swoich danych osobowych. Na naszej Stronie Internetowej gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w sposób opisany poniżej.

3.1 Dane do założenia konta użytkownika

W przypadku założenia przez Użytkownika konta na naszej Stronie Internetowej dane osobowe podane przez Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, tytuł i dane dostępu) są przechowywane i przetwarzane w bazie danych klientów Dallmayr. Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Użytkownik może dezaktywować lub anulować swoje konto w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres podany w pkt. 7. W przypadku anulowania konta dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte niezwłocznie, natomiast w przypadku dezaktywacji konto zostanie usunięte w terminie maksymalnie 2 tygodni, chyba że dane Użytkownika będą wymagane w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń albo konto nie będzie mogło zostać usunięte ze względu na ustawowy lub umowny okres przechowywania.

Jeżeli na etapie zakładania konta klienta wyraziłaś/-eś zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym, firma Dallmayr będzie korzystać z podanych przez Ciebie danych osobowych do celów reklamowych. Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość, zwracając się w tym celu pod podany w punkcie 7. adres kontaktowy.

3.2 Kontakt poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mail

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, formularz rezerwacji lub wiadomość e-mail), dane osobowe podane przez Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez Dallmayr. Dane objęte formularzem kontaktowym można zweryfikować w odpowiednim formularzu. Są one przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania Użytkownika lub na potrzeby kontaktu oraz powiązanej administracji technicznej, a następnie przekazywane do wskazanego przez Użytkownika działu biznesowego (np. Delikatesy Dallmayr). Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), albo gdy leży w naszym interesie, jeżeli po stronie Użytkownika nie występują żadne sprzeczne interesy mające nadrzędny charakter wobec naszych interesów, jako że przetwarzanie takich zapytań leży zarówno w naszym interesie, jak i w interesie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Po zakończeniu przetwarzania takiego zapytania korespondencję przechowujemy przez 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie, a następnie usuwamy dane Użytkownika lub zachowujemy je wyłącznie ze względu na ustawowy lub umowny okres przechowywania, albo ze względu na fakt, że dalsze przechowywanie jest wymagane w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.3 Dane do subskrypcji newslettera

Jeżeli Użytkownik subskrybuje nasz newsletter, dane osobowe Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) są przechowywane i przetwarzane przez Dallmayr w celu wysyłania newslettera. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W takim przypadku regularnie wysyłamy Użytkownikowi informacje marketingowe o usługach i produktach powiązanych z naszymi ofertami. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres podany w pkt. 7 lub klikając w odnośnik do rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na końcu każdego newslettera. Po pomyślnej rezygnacji z subskrypcji adres e-mail Użytkownika zostanie niezwłocznie usunięty z naszego systemu do wysyłki newsletterów.

3.4 Dane wykorzystywane do celów reklamowych

Dla naszych własnych celów reklamowych zastrzegamy sobie prawo do zapisania na listach podsumowujących Twojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego i – o ile otrzymaliśmy od Ciebie w ramach stosunku umownego następujące dodatkowe informacje – Twojego tytułu, stopnia naukowego, roku urodzenia oraz informacji dotyczących Twojego zawodu, branży lub firmy, a dane te wykorzystujemy do wysyłania pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Przetwarzanie danych w tym celu oparte na uzasadnionym interesie firmy Dallmayr (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na reklamowaniu swoich produktów i usług. Przyjmujemy również, że z zasady interesuje Cię ta typowo pocztowa reklama, jeżeli jednak tak nie jest możesz w dowolnym momencie bez podawania przyczyn sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu Twoich danych, przesyłając stosowną informację na adres kontaktowy podany w punkcie 7. Sprzeciw ten będzie miał skutek na przyszłość. W przypadku sprzeciwu usuwamy Twoje dane wykorzystywane w celu reklamy pocztowej, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania lub istnieją prawne, ustawowe lub umowne okresy przechowywania, lub dalsze przechowywanie jest wymagane w celu egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

4. Ujawnienie danych osobowych

4.1 Zasadniczo nie ujawniamy danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane w celu wykonania umowy (np. przekazanie danych adresowych firmom dostarczającym zamówienia) lub dopuszczalne na mocy odpowiednich przepisów prawa lub jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

4.2 Podczas realizacji procesów biznesowych korzystamy w niektórych przypadkach ze wsparcia dostawców usług (np. w celu utrzymywania Strony Internetowej lub świadczenia innych usług IT lub obsługi), którzy mogą mieć styczność z danymi osobowymi Użytkownika. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie pod naszym kierunkiem i do naszych celów biznesowych. Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie danych, zawarliśmy z naszymi dostawcami usług umowy o przetwarzanie zamówień. Otrzymują oni dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są wymagane do realizacji ich zadań; w szczególności nie są oni uprawnieni do wykorzystywania lub przetwarzania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.

4.3 Jeżeli w związku z przyszłym gromadzeniem danych pojawią się kolejne kategorie odbiorców danych osobowych, zawiadomimy o tym Użytkownika w momencie gromadzenia jego danych w tym celu.

5. Usuwanie danych

Należy pamiętać, że ze względu na ustawowe okresy przechowywania możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych danych przez okres określony w przepisach prawa. Dane Użytkownika zostaną usunięte w momencie, gdy nie będą już niezbędne do zamierzonego celu lub gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę i nie będzie istniał żaden ustawowy ani umowny obowiązek przechowywania, a dane nie będą już potrzebne do egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Dane Użytkownika, pliki cookie, piksele, wtyczki

6.1 Ze względów technicznych każdy dostęp do naszej Strony Internetowej może wiązać się z gromadzeniem i przetwarzaniem na naszym serwerze adresu IP i innych danych Użytkownika (np. dat i godzin dostępu, nazw odwiedzanych stron, ilości danych przesyłanych do odpytującego podmiotu). Jest to wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji z naszą Stroną Internetową, o którą prosi Użytkownik. Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w przeprowadzeniu komunikacji. Zakładamy, że jest to również w interesie Użytkownika, ponieważ Strona Internetowa nie może być wyświetlana bez przeprowadzenia takiej komunikacji. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Niemniej jednak informujemy, że nawet po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe Użytkownika mogą być w dalszym ciągu przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do Strony internetowej, ponieważ ze względów technicznych nie jest możliwa zmiana niezbędnych ustawień przetwarzania dla poszczególnych użytkowników Strony Internetowej lub dla ogółu użytkowników. Istnieją istotne względy bezpieczeństwa dotyczące przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik będzie utrudniał wyżej opisane przetwarzanie, prosimy, aby Użytkownik nie uzyskiwał ponownie dostępu do naszej Strony internetowej.

6.2 W celu uatrakcyjnienia odwiedzin Użytkownika na naszej Stronie internetowej i ułatwienia korzystania z niektórych funkcji, za zgodą Użytkownika używamy na naszej Stronie internetowej tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu Użytkownika i umożliwiają nam lub naszym dostawcom usług rozpoznawanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin (trwałe pliki cookie). Poniżej wyjaśniliśmy, jakich plików cookie używamy, w jakim celu przetwarzamy dane Użytkownika i w jaki sposób Użytkownik może w niektórych przypadkach wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie.

6.3 Pliki cookie, których używamy najczęściej:

(a) własne pliki cookie – są to pliki cookie pochodzące od nas, tworzone w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszej Strony internetowej, np. poprzez przechowywanie ustawień użytkownika (język witryny, przechowywanie zawartości koszyka itp.). Po zakończeniu sesji przeglądarki pliki te są automatycznie usuwane;

(i) CapsaQS – ten plik cookie umożliwia tymczasowe przechowywanie wirtualnego koszyka poprzez przechowywanie jego zawartości do momentu zakończenia sesji przeglądarki. W tym przypadku przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy). Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania nie jest w tym przypadku możliwe;

(b) własne trwałe pliki cookie – są to pliki cookie pochodzące od nas, usuwane wyłącznie po pewnym czasie;

(i) plik cookie służący do powiadamiania o plikach cookie – ten plik cookie zawiera informacje o tym, czy Użytkownik wyraził zgodę na użycie przez niego plików cookie, i służy temu, aby powiadomienie o plikach nie było wyświetlane stale lub wielokrotnie podczas każdych odwiedzin na Stronie Internetowej. W tym przypadku przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy). Ten plik cookie jest usuwany po 365 dniach;

(ii) Pliki cookie do formularzy rezerwacyjnych: na naszych domenach www.dallmayr.com oraz reservierungen.dallmayr.com świadczymy usługę "Bp Event" firmy Bankettprofi GmbH . Bp Event umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji online. Aby korzystać z Bp Event, konieczne jest podanie pewnych danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Jeśli podczas dokonywania rezerwacji użytkownik wybierze opcję „Zachowaj moje dane do następnej rezerwacji”, aktywuje plik cookie na swoim urządzeniu. Plik cookie przechowuje wspomniane wyżej dane użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi ich szybkie wstawienie przy następnym użyciu Bp Event. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy lub podjęcie środków przed zawarciem umowy). Plik cookie zostanie usunięty po 30 latach, jeśli wcześniej nie zostanie usunięty przez użytkownika.

(c) trwałe pliki cookie należące do podmiotów zewnętrznych – są to pliki cookie dodawane przez osoby trzecie podczas odwiedzin na naszej Stronie internetowej;

(i) Google Analytics – nasza Strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy stron udostępnianej przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na komputerze Użytkownika, aby ułatwić analizę korzystania z naszej Strony Internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z naszej Strony Internetowej są zasadniczo przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej aktywowano anonimizację adresu IP, tak, aby adres IP Użytkownika był przechowywany w formie skróconej w obrębie Unii Europejskiej i innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych wyłącznie w wyjątkowych przypadkach w celu skrócenia.

Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej w celu dokonania oceny korzystania z niej przez Użytkownika, tworzenia raportów dla operatora na temat aktywności na stronie oraz dalszego tworzenia usług związanych z aktywnością i korzystaniem z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę Użytkownika do Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. W tym przypadku przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (umowa).

Użytkownik może zapobiec korzystaniu z plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie działać poprawnie. Ponadto Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych związanych ze stroną internetową (w tym adres IP Użytkownika) z plików cookie i przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując dodatki do przeglądarki służące dezaktywacji Google Analytics, dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jako alternatywa do dodatków do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych prosimy o kliknięcie tego https://www.google.com/analytics/terms/pl.html or https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl."

(ii) Nasza Strona Internetowa korzysta z usług świadczonych przez spółkę Matelso GmbH, Stuttgart. Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami telefonicznie pod numerem podanym przez Matelso, informacje dotyczące połączenia (godzina połączenia, status, czas trwania rozmowy) zostaną przekazane do usługi analizy internetowej, z której korzystamy (np. Google Analytics). Matelso ponadto odczytuje pliki cookie ustawione przez naszą usługę analizy lub inne parametry stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika, np. adres URL, ścieżka dokumentu, zdalny agent Użytkownika. Matelso przetwarza odpowiednie informacje pod naszym kierunkiem w celu przechowywania ich na serwerach w Unii Europejskiej. W tym przypadku przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika). Użytkownik może zapobiec korzystaniu z plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku skorzystania z tej możliwości niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.matelso.de/privacy."

6.4 Wtyczki (plug-ins)

Wtyczki są funkcjami oprogramowania pochodzącymi od zewnętrznych dostawców, wbudowanymi w naszą Stronę Internetową poprzez interfejs. Przetwarzanie odbywające się za pośrednictwem tej strony jest obowiązkiem odpowiedniego dostawcy. Użytkownik może dowiedzieć się, w jaki sposób wtyczka przetwarza jego dane, zapoznając się z oświadczeniem o ochronie danych osobowych odpowiedniego dostawcy. Dotyczy to naszych następujących dostawców:

(i) Google Maps – nasza Strona internetowa jest połączona z funkcjami Google Maps, które mogą posiadać własne pliki cookie. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google znajduje się pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/."

(ii) Google Recaptcha – ta wtyczka sprawdza, czy zapytanie w naszym formularzu kontaktowym zostało wysłane automatycznie przez robota. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Google znajduje się pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/."

(iii) UTZ Certified – dzięki wprowadzeniu funkcji Iframe w ramach UTZ Certified Użytkownik może śledzić pochodzenie zamówionej kawy. Pod poniższymi adresami można pobrać oświadczenie o ochronie danych osobowych UTZ Certified: https://utz.org/wp-content/uploads/2018/05/18-05-Rainforest-Alliance-Privacy-Policy.pdf, i oświadczenie o plikach cookie: https://utz.org/cookie-policy/."

6.5 Pixel:

(iv) Dostawca Monotype GmbH umieszcza piksel śledzący w celu obliczania ilości wykonanych dostępów do strony internetowej na potrzeby obliczania licencji na skrypty. Spółka Monotype jest odpowiedzialna za powyższe przetwarzanie. Oświadczenie o ochronie danych osobowych Monotype znajduje się pod adresem: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/."

7. Prawa Użytkownika i dane kontaktowe

7.1 Więcej zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Klauzuli Informacyjnej dostępnej tutaj.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie będzie to miało wpływu na dane, które zostały przetworzone przed wycofaniem zgody.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych osobowych, które go dotyczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo do poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzanych lub przekazywanych danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorującego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Użytkownik ma miejsce zamieszkania lub wykonuje pracę albo w którym miało miejsce domniemane naruszenie przepisów prawa.

7.2 Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe:

Dallmayr Vending & Office Sp. z o. o. Sp. komandytowa
Ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
Tel.: +48 71 72 75 500
Fax: +48 71 72 75 502

Adres e-mail: biurodallmayrpl.

Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: biuropkancelariacom.


Stan na dzień: 27.07.2018 r.

Klauzula informacyjna

Więcej zasad przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w Klauzuli Informacyjnej dostępnej tutaj.


Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. W celu uzyskania dalszych informacji kliknij tutaj. Klikając na przycisk Zgadzam się wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie.